Atmosferska kanalizacija u Čačku

  • Ugovor zaključen 21.11.2018. godine
  • Naručilac radova: Grad Čačak
  • Period izvođenja radova: novembar – decembar 2018.
  • Lokacija: Čačak
  • Vrsta radova: izgradnja priključka atmosferske kanalizacije u dužini od 293 m, od toga Ø800 150 m i Ø1000 143 m